500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Danh sách chuyển lớp, chuyển trường đến đầu năm học 2022-2023

Danh sách chuyển lớp, chuyển trường đến đầu năm học 2022-2023

Những học sinh có tên trong danh sách này thực hiện về lớp mới bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 năm 2022.

Chi tiết xin mời xem nội dung tệp đính kèm

Tải xuống file đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan