500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Thời khóa biểu số 5 áp dụng từ ngày 31 tháng 10 năm 2022

Thời khóa biểu số 5 áp dụng từ ngày 31 tháng 10 năm 2022

Thời khóa biểu này thực hiện điều chỉnh các buổi học trái buổi, GIỮ NGUYÊN thời khóa biểu học chính khóa như TKB số 4. Một số lưu ý có trong TKB số 2 tiếp tục có hiệu lực với thời khóa biểu này.

>>> Xem toàn trường: Buổi sáng hoặc Buổi chiều

>>> Xem theo tên giáo viên

>>> Xem theo tên lớp

>>> Xem theo phòng học trái buổi: Buổi sáng hoặc Buổi chiều

Tác giả: Nguyễn Văn Toan