500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Thời khóa biểu số 3 áp dụng từ ngày 17 tháng 10 năm 2022

Thời khóa biểu số 3 áp dụng từ ngày 17 tháng 10 năm 2022

Thời khóa biểu này kế thừa các ghi chú của thời khóa biểu số 2. Đồng thời, nó đã được điều chỉnh để các môn Lịch sử++, Địa lí++, GDCD++ có thể dạy ôn đủ số buổi trước khi thi giữa kỳ theo kế hoạch đã định.

>>>Xem toàn trường BUỔI SÁNG

>>>Xem toàn trường BUỔI CHIỀU

>>>Xem theo TÊN GIÁO VIÊN

>>>Xem theo TÊN LỚP

>>>Xem theo PHÒNG BUỔI SÁNG

>>>Xem theo PHÒNG BUỔI CHIỀU

Tác giả: Nguyễn Văn Toan